Algemene voorwaarden

/Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden 2017-11-02T22:11:23+01:00

1. Algemeen

1.1. De navolgende voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomsten gesloten tussen Pitstop Automotive en een koper niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep, hierna te noemen: “de koper”.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1. De koopovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door de koper van het aanbod van Pitstop Automotive. De aanvaarding door de koper kan geschieden via e-mail, internet, telefonisch, mondeling of anderszins.

2.2. In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden zoveel mogelijk de producten of de diensten omschreven met de prijs die daarvoor is overeengekomen.

2.3 De koopovereenkomst vermeldt de (verwachte) leveringsdatum en de wijze van betaling.

3. Aanbod

3.1. Het aanbod van Pitstop Automotive wordt mondeling, schriftelijk of elektronisch uitgebracht en zoveel mogelijk van een termijn voorzien.

3.2. Het aanbod van Pitstop Automotive bevat een volledige omschrijving van de te leveren producten of te verlenen diensten. De opgave moet voldoende gedetailleerd zijn, inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen van overheidswege.

3.3. Het aanbod via de webshop bevat de wijze van betaling. Door acceptatie van de algemene voorwaarden en betaling via internet is de koopovereenkomst tot stand gekomen.

3.4. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. van de producten vermeld op de webshop van Pitstop Automotive gelden slechts bij benadering en geven geen aanleiding tot ontbinding van een overeenkomst en/of schadevergoeding. Kennelijke fouten of vergissingen in folders, publicaties, aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en vermelde gegevens binden Pitstop Automotive niet.

4. Prijsaanbiedingen

3.1. Alle op de website van Pitstop Automotive vermelde prijsaanbiedingen gelden zolang deze op de site staan en zo lang de voorraad strekt.

3.2. Pitstop Automotive behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren in de aanbiedingen, druk- en zetfouten voorbehouden.

4. Offertes

4.1. Indien de koper een product bestelt die buiten het assortiment valt of indien de koper een product wenst te laten monteren door Pitstop Automotive, dan zal Pitstop Automotive daarvoor een offerte uitbrengen. De offerte geldt als een aanbod.

4.2. Een offerte wordt uitsluitend op verzoek gemaakt en heeft een geldigheidsduur van 14 dagen tenzij anders is aangegeven of overeengekomen en dit uitdrukkelijk is vermeld in de offerte. Zodra de offerte door de koper wordt geaccepteerd, is de koopovereenkomst tot stand gekomen.

5. Prijzen en prijswijzigingen

5.1. De producten van Pitstop Automotive worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van bestelling.

5.2. Alle prijzen op de website van Pitstop Automotive zijn inclusief 21% BTW.

5.3. Voor producten worden de prijzen gehanteerd zoals vermeld op de website van Pitstop Automotive onder voorbehoud van type- of drukfouten.

5.4. Bij kennelijke fouten in de prijs is Pitstop Automotive niet verplicht om de producten voor die verkeerd verkeerde prijzen te leveren. Pitstop Automotive zal de koper voor levering informeren indien er sprake is van een verkeerde prijs.

5.5. De prijs en eventuele verzendkosten die de koper moet betalen, worden vooraf overeengekomen evenals de bevoegdheid tot tussentijdse aanpassing. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, heeft deze geen invloed op de overeengekomen prijs, tenzij Pitstop Automotive daartoe een uitdrukkelijk voorbehoud heeft gemaakt. Indien Pitstop Automotive met een beroep op het voorbehoud de prijs daadwerkelijk wijzigt, dan heeft de koper het recht om de overeenkomst op te zeggen.

5.6. Indien een leveringstermijn van meer dan drie maanden is overeengekomen, dan heeft Pitstop Automotive het recht de overeengekomen prijs te verhogen. De prijsverhoging dient wel te berusten op een goede grond en mag niet onredelijk zijn.

5.7. Prijswijzigingen die uit de Nederlandse en internationale wetgeving voortvloeien, zoals wijziging in BTW of heffingen van overheidswege, kunnen in de prijs worden doorberekend.

6. Betalingen

6.1. Indien een product via de webshop is besteld geschiedt betaling onder rembours dan wel via iDeal, Paypal, Multisafepay of door middel van een bankoverschrijving. Betaling in de winkel geschiedt door een betaling in contanten. Onder betaling in contanten wordt mede verstaan bijschrijving op een door Pitstop Automotive aangegeven bankrekening op het tijdstip van levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen (pinnen).

6.2. Indien het product via de webshop is betaald en de bestelling wordt geannuleerd voordat het product aan de koper is verzonden, geldt dat de transactiekosten voor iDeal, PayPal, Multisafepay of andere gebruikte betaalsystemen voor rekening van de koper komen.

6.3. Betaling op factuurbasis achteraf is alleen mogelijk voor bedrijven die zich vooraf hiervoor hebben ingeschreven. Bij betaling achteraf op factuurbasis dient de betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Deze termijn is een fatale termijn. Indien de koper niet binnen deze termijn betaalt, is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling direct in verzuim. Pitstop Automotive maakt vanaf de datum van verzuim tevens aanspraak op de wettelijke rente over het (nog) openstaand bedrag plus 1 procentpunt. Bij de berekening van de verschuldigde wettelijke en contractuele rente geldt dat een ingegane maand geldt als een hele maand. Tevens worden er na de eerste herinnering administratiekosten in rekening gebracht. Pitstop Automotive is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Zodra Pitstop Automotive hiertoe is overgegaan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten integraal voor rekening van de debiteur.

6.4. Pas nadat de koper heeft betaald, wordt het product geleverd, tenzij anders overeengekomen.

6.5. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling.

7. Leveringen

7.1. Levering geschiedt door het stellen van de zaak in het bezit van de koper. Indien partijen afspreken dat het product bij de koper wordt bezorgd, is het product geleverd op het moment van bezorging. Behalve bij bezorging, geldt als plaats van levering de plaats waar Pitstop Automotive zijn bedrijf heeft.

7.2. Levering van de producten vindt plaats nadat de betaling door Pitstop Automotive is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7.3. De producten worden verzonden voor risico van Pitstop Automotive. De koper draagt het risico voor de producten vanaf het moment dat de producten op het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden en worden geaccepteerd.

7.4. Bij betaling op factuurbasis, betaling via bankoverschrijving dan wel betaling onder rembours, vindt levering van het product plaats binnen zeven werkdagen na de bestelling. Mocht de levertijd de zevende werkdag overschrijden dan krijgt de koper hierover bericht met een opgave van de reden van vertraging.

7.5. Pitstop Automotive kan een vermoedelijke levertijd opgegeven. De opgegeven levertijd is geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub b BW. De maximale levertijd bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is wordt de klant tijdig op de hoogte gesteld.

7.6. Indien de koper een product heeft aangekocht via de webshop, mag hij de overeenkomst ontbinden indien het product niet kan worden geleverd zoals afgesproken. De koper hoeft hiervoor de wettelijke termijn van dertig dagen niet af te wachten. Ontbinding dient wel schriftelijk te gebeuren.

7.7. Overschrijding van de levertermijn geeft de koper nimmer het recht op enige schadevergoeding.

7.8. Indien de koper zonder rechtsgeldige reden bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden de producten teruggestuurd naar Pitstop Automotive,
eventueel na opslag bij transporteur. De koper is aansprakelijk voor de daarvoor gemaakte kosten door Pitstop Automotive.

7.9. Indien de koper zonder rechtsgeldige annulering een bestelde rembourszending weigert in ontvangst te nemen of het product niet binnen twee weken op de door transporteur op te geven opslagplaats, zal Pitstop Automotive de koper een factuur sturen voor de door Pitstop Automotive daardoor gemaakte kosten.

7.10. Onder voornoemde gemaakte kosten vallen de transportkosten, opslagkosten, administratiekosten alsmede mogelijke waardevermindering. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 35,00. Pitstop Automotive is gerechtigd bij het uitblijven van de betaling de zaak ter incasso uit handen te geven. Ook voor die kosten is de koper aansprakelijk.

8. Retour en creditering

8.1. De koper heeft ingevolge artikel 7:46d van de Wet koop of Afstand bij koop of afstand van het product via de webshop het recht om het product binnen veertien kalenderdagen na levering van het product, zonder opgave van reden te retourneren. Bij retour zal het aankoopbedrag worden terugbetaald. De kosten voor het retour van het product zijn altijd voor rekening van de koper. Het herroepingsrecht geldt niet indien het product in de winkel is gekocht.

8.2. Indien er een gratis verzendkostenperiode op onze website van kracht is, betekent dit dat alle zendingen voor geheel Nederland zonder extra kosten verzonden worden. Verzending onder Rembours is uitgesloten. Indien er een retourzending plaatsvindt binnen de gratis verzendkosten termijn worden de door ons betaalde verzendkosten niet verrekend met het terug te betalen bedrag en ontvangt de klant zijn volledige aankoopbedrag retour gestort.

8.3. Het recht van retour geldt alleen indien:
(a) Het product niet in gebruik is geweest;
(b) Het product onbeschadigd en compleet, inclusief alle accessoires en documenten, wordt teruggezonden;
(c) In geval van het audio/video- en softwarematige producten, de verzegeling en de  verpakking niet is verbroken c.q. beschadigd.

8.4. Het recht van retour geldt niet voor producten die niet naar hun aard retourneerbaar zijn, zoals software(matige) producten, maatwerk en gemonteerde producten. Ook geldt het recht van retour niet indien Pitstop Automotive met instemming van de koper is begonnen met het verlenen van een dienst voordat de afkoelingsperiode is verstreken.

8.5. Geretourneerde producten worden binnen dertig dagen gecrediteerd en terugbetaald. Pitstop Automotive zal proberen om dit reeds binnen veertien te bewerkstelligen.

9. Inbouw van producten

9.1. Pitstop Automotive biedt de mogelijkheid om de geleverde producten en systemen te monteren in alle voertuigen in de werkplaats van Pitstop Automotive. Montage door de koper van eigen of elders aangekochte producten is uiteraard ook mogelijk maar wij geven geen garantie op deze producten. Standaard geven wij een jaar garantie op al onze inbouwwerkzaamheden, die van toepassing is op de door ons nieuw geleverde producten tenzij anders overeengekomen.

9.2. Om onze inbouwwerkzaamheden vast te leggen maken wij voor, tijdens en na de inbouwwerkzaamheden foto’s. Deze foto’s worden gepresenteerd in onze inbouw fotogalerij tenzij u hier vooraf geen toestemming voor geeft. Kentekens worden altijd verwijderd en worden niet getoond om evt. diefstal te voorkomen, eveneens als persoonlijke gegevens.

9.3. Bij de inbouwwerkzaamheden blijft er altijd risico op beschadiging van een voertuig. Wij werken uiteraard met alle zorgvuldigheid, mocht er onverhoopt toch iets gebeuren zal in overleg met onze schadeverzekering en de verzekeringsexpert een expertise worden verricht. Op deze manier zal worden vastgesteld hoe de schade is ontstaan en hoe snel het kan worden hersteld. Pitstop Automotive is niet aansprakelijk voor het regelen van vervangend vervoer en derving van inkomsten d.m.v. het voorval.

9.4. Inbouw (montage) tarieven zijn altijd incl. BTW en zijn excl. eventueel te gebruiken producten die benodigd zijn voor de montage.

9.5. Indien voertuigen die voor inbouwwerkzaamheden worden aangeboden niet voldoen aan de opgegeven specificaties voorafgaande van de offerte en definitieve opdracht kunnen extra benodigde producten en softwarematige aanpassingen niet verhalen op Pitstop Automotive. Voertuig eigenaar zal derhalve altijd vooraf of tijdens de werkzaamheden worden geïnformeerd over de extra werkzaamheden en/of kosten.

9.6. Naast montage in onze werkplaats is het mogelijk om producten en systemen te laten monteren op locatie. Inbouw (montage) tarieven zijn gelijk aan de tarieven die gelden voor montage in onze werkplaats. Echter worden er wel verplaatsingskosten (brandstof) berekend die geheel afhankelijk zijn van de desbetreffende montageplaats. Wij berekenen geen voorrijkosten voor montagewerkzaamheden voor consumenten.

9.7. Indien een inbouwopdracht op locatie staat gepland en de opdrachtgever niet aanwezig is worden de gemaakte kosten doorberekend en gefactureerd. Deze vervallen onder geen beding en hebben een minimum van € 40,00 euro incl. BTW.

10. Garantie

10.1. Op de producten van Pitstop Automotive zijn de garantiebepalingen van toepassing zoals weergegeven op de website.

10.2. Schade ontstaan door verkeerd gebruik of installatie doet de fabrieksgarantie vervallen. Pitstop Automotive adviseert de koper dan ook om de bijgeleverde boekjes en instructieboekjes zorgvuldig door te lezen alvorens het product te gebruiken of te installeren.

10.3. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen bij oneigenlijk, verkeerd en/of ondeugdelijk gebruik, onderhoud of installatie, zoals:
(a) Door verkeerde aansluiting, het aansluiten op een verkeerde netspanning, blikseminslag, het inwerken van vocht of door andere van buiten komende onheilen; (b) Het niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing beschreven wijze onderhouden en/of aansluiten van het product; (c) Gebruik van ondergeschikte of verkeerde accessoires;
(d) Veronachtzaming van het product op andere wijze;
(e) Het (laten) aanbrengen van wijzigingen aan het product. Hieronder wordt mede verstaan het laten uitvoeren reparaties die niet door Pitstop Automotive zijn verricht, ongeacht of dat door een expert is gebeurd.

10.4. De fabriek- of handelsmerken dan wel de type- of identificatienummers of tekens, die op de door Pitstop Automotive afgeleverde producten zijn aangebracht, mogen niet verwijderd, beschadigd of gewijzigd worden. Elke wijziging, hoe dan ook, doet de garantie vervallen.

11. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

11.1. Alle in het kader van de koopovereenkomst geleverde zaken aan de koper blijven eigendom van Pitstop Automotive totdat de koper heeft voldaan aan alle (betalings)verplichtingen die uit de koopovereenkomst voortvloeien (betaling van de producten).

11.2. Zolang het eigendom van het geleverd product niet is overgegaan op de koper, mag de koper het product niet verpanden of andere zekerheidsrechten op het product vestigen.

11.3. Pitstop Automotive kan producten van de koper onder zich houden als de koper tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting. Ook voor opeisbare vorderingen van eerdere werkzaamheden verricht aan hetzelfde product kan het retentierecht van Pitstop Automotive worden ingeroepen. Redelijke kosten voor het uitoefenen van het retentierecht, zoals stalling en verzekering, komen voor rekening van de koper.

12. Aansprakelijkheid

12.1. Pitstop Automotive is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt bij de koper of derden die worden veroorzaakt door niet-toerekenbaar ontstane defect aan een geleverd product.

12.2. Pitstop Automotive is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten ontstaan doordat de koper het product op oneigenlijke, onverantwoorde en/of onveilige wijze heeft gebruikt, bijvoorbeeld door (ondeskundige) reparatie en gebruik buiten de daartoe gestelde specificaties, ongeacht of het voertuig waarin het product is geïnstalleerd stil stond.

13. Overmacht

13.1. Indien Pitstop Automotive door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, heeft de koper geen recht op enige schadevergoeding, ook niet als Pitstop Automotive als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. 13.2. In geval van overmacht zoals beschreven in vorige bepaling wordt de nakoming van voornoemde verplichtingen door Pitstop Automotive uitgesteld voor de duur van de
overmachtsperiode. Indien de overmachtsperiode 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.

13.3. Pitstop Automotive zal de koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.

13.4. Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in de wet, rechtspraak of verkeersopvatting wordt begrepen, derhalve alle van buiten komende oorzaken die de normale nakoming van de overeenkomst verhindert en waar Pitstop Automotive geen invloed kan uitoefenen.

14. Niet-nakoming

14.1. Indien een van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daar tegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting alleen toegestaan voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

14.2. Pitstop Automotive heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden in het geval de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, een verzoek tot toepassing van de wettelijke schuldsanering doet, of de koper door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.

14.3. Indien één van de partijen een verplichting van de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd om de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

14.4. Bij gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst worden de verrichte prestaties niet ongedaan gemaakt en heeft Pitstop Automotive onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties.

15. Intellectueel Eigendomsrecht

15.1. Alle rechten van intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en webshop van Pitstop Automotive berusten uitstluitend bij Pitstop Automotive.

15.2. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom (knowhow en handelsgeheimen inbegrepen) in Nederland of elders, die in verband staan met de (content van de) website van Pitstop Automotive en of de geleverde producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal in het algemeen.

15.3. Het is niet toegestaan op de website en of producten, inclusief verpakking/reclamemateriaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en/of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen, te kopiëren, op andere wijze te (her)gebruiken of te verwijderen, noch de website of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch op enigerlei andere wijze schade te berokkenen aan of ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Pitstop Automotive. De webshop layouts (totale vormgeving), CMS pagina’s, foto’s en teksten zijn uniek en exclusief voor ons ontwikkeld en mogen onder geen beding gebruikt worden door derden.

15.4. Elke inbreuk op voornoemde intellectuele eigendomsrechten van Pitstop Automotive zal op grond van nationaal en internationaal recht worden aangevochten en lijdt tot aansprakelijkheid.

16. Toepasselijk recht

16.1. Op deze overeenkomst is Nederlandse recht van toepassing.

Open chat
1
Hi! Waar kunnen wij u mee helpen?